O nás

Naša spoločnosť vznikla v roku 1998 a jej hlavným predmetom popri ďalších podnikateľských aktivitách bola od počiatku činnosť organizačných a ekonomických poradcov vrátane poskytovania účtovných služieb.

Spoločnosť poskytuje klientom účtovné služby od prvotného spracovania predložených dokladov, ich predkontácie a zaúčtovania, vyhotovovania priebežných účtovných výkazov až po vypracovanie konečnej účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov vrátane vyhotovenia príslušných účtovných výkazov (súvaha, výsledovka, poznámky k účtovnej závierke).

V oblasti miezd a personalistiky spracúvame mesačné mzdy na základe klientom predložených dokladov, vyhotovujeme všetky potrebné výkazy a výstupy týkajúce sa danej problematiky v súlade s predpismi. Pri svojej práci využívame viaceré softwarové produkty, z ktorých pre jednotlivých klientov vyberáme podľa jeho špecifických potrieb.

S našimi klientmi sa snažíme udržiavať úzku spoluprácu v záujme čo najlepšieho pochopenia špecifickej problematiky ich podnika teľských a iných aktivít, aby sme zabezpečili správne vedenie účtovníctva a predchádzali tak vzniku možných chýb. Popri tom poskytujeme našim klientom tiež poradenstvo a konzultácie.